Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Účelom obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho na strane druhej v internetovom obchode www.zdravazahrada.sk ktorého prevádzkovateľom a predávajúcim je WOK WOK s.r.o., Mlynarovičova 12, Bratislava 851 04, IČO:470 268 63, DIČ:2023749409 IČ DPH:SK2023749409, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 87351/B.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.zdravazahrada.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.zdravazahrada.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú Objednávku. Kupujúci je povinný v registračnom formulári uviesť presné a pravdivé údaje. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov.

Príjemcom sa rozumie v Objednávke Kupujúcim zadefinovaná fyzická alebo právnická osoba určená na prevzatie predmetu Objednávky na adrese uvedenej v sekcií informácie o zákazníkovi ako miesto dodania (ďalej len „Dodacia adresa“).

Objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, poprípade Príjemcovi (pokiaľ nie je totožný s Kupujúcim), objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru a služby.

Položkou sa rozumie ktorýkoľvek produkt z produktového katalógu. Objednávka môže obsahovať niekoľko položiek z produktového katalógu a taktiež každá položka v Objednávke môže byť zastúpená rôznym počtom kusov resp. násobkom štandardizovanej hmotnostnej miery (1 kg).

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente.

Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. Objednávka - uzatvorenie kúpnej zmluvy

Odoslaná Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto Objednávky.

Vizuál, obrázky a bližší popis majú nezáväzný, iba informatívny charakter.

Hmotnosť produktov pre účel zistenia celkovej hmotnosti nákupu je orientačná, nemusí zodpovedať skutočnosti.(vážený tovar)

Všetky Objednávky podané prostredníctvom Stránky www.zdravazahrada.sk sú pre Kupujúceho záväzné.

Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením Objednávky Predávajúcim. Potvrdenie objednávky sa Kupujúcemu automaticky zobrazí na stránke hneď ako potvrdí Objednávku a zároveň Kupujúci dostáva informáciu o tomto potvrdení e-mailom.

Za pracovné hodiny počas pracovných dni je považovaný čas: Pondelok – Piatok 10.00 – 18.00 hod

4. Cena tovarov a služby

Všetky ceny uvádzané na Stránke sú vrátane DPH ako aj bez DPH, v príslušnej výške určenej v zmysle právnych predpisov platných a účinných v čase platby za tovar, s výnimkou vážených tovarov, ceny tovarov sú uvedené na Stránke v čase zaslania Objednávky a ceny v tejto výške sú aj účtované.

Pri vážených tovaroch je cena stanovená za uvedenú hmotnostnú jednotku (napr. 1 kg). Účtovaná cena je však cena vypočítaná na základe skutočnej hmotnosti váženého tovaru.

5. Platobné podmienky

Úhradu celkovej ceny Objednávky je možné realizovať:

v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra zdravazahrada

6. Reklamácia objednávky

Reklamovať je možné len tovar zakúpený prostredníctvom www.zdravazahrada.sk, reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to hneď na mieste pri doručení tovaru, za rozdiely zistené po prebratí objednávky predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť, reklamácia bude riešená po dohode s kupujúcim

7. Záručná doba

Na potraviny je poskytovaná záručná doba rovnajúca sa dátumu spotreby uvedeného na obale.

Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako doklad potrebný pre uplatnenie prípadnej reklamácie. Práva a povinnosti Kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka.

8. Práva a povinnosti

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto Podmienok a všetky ceny a poplatky bez predchádzajúceho upozornenia. Nové Podmienky a cenník nadobúdajú účinnosť a sú záväzné pre Kupujúceho ich uverejnením na Stránke. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb pri publikovaní jednotlivých údajov na Stránke.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa alebo telefónneho čísla.

Predávajúci nezodpovedá za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Predávajúci nezodpovedá za Výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám, takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

Kupujúci je povinný kedykoľvek v rámci zvoleného časového intervalu byť dostupný a schopný prevziať Objednávku.

Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú Dodaciu adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený.

9. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

Miestom dodania tovaru je Dodacia adresa určená Kupujúcim, dátum dodania si Kupujúci volí pri zadávaní Objednávky.

V prípade dodania Objednávky v rozsahu menej ako 100 % objednaných položiek alebo kusov jednotlivých tovarov, je kupujúcemu zohľadnená príslušná čiastka za nedodaný tovar.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru v prípade neumožnenia prístupu na Dodaciu adresu.

Predávajúci účtuje k cene objednaného tovaru nasledovné ceny za dodanie:

Objednávka v rámci Bratislavy:

pri objednávke do 29,- EUR doprava 1,99 EUR

pri objednávke nad 29,-EUR doprava zdarma

Doručenie do ostatných častí podľa dohody.

V prípade, že objednávku nebude možné doručiť z dôvodu na strane kupujúceho, je kupujúci povinný sa dohodnúť so zákazníckym centrom na inom termíne doručenia.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia celej kúpnej ceny.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Platné od 22.3.2015